Thailand

Januari 2015, Phuket, Ko Yao Yai, Ko Hong, Khaolak, Kantary Beach Hotel